Polityka prywatności

Jesteśmy klarowni wobec Ciebie w kwestii danych, które zbieramy gdy przebywasz na stronie.

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Użytkowników naszej strony i o to, by przekazać im pełną i rzetelną informację na temat przetwarzania ich danych osobowych, które może mieć miejsce, kiedy odwiedzają naszą stronę.

Zapewniamy, że dane osobowe Użytkowników pozostaną poufne, bezpieczne i będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zakresu, celów i sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W razie dodatkowych pytań Użytkownicy mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

Administratorem strony i danych osobowych Użytkowników jest:

INTERTELL Rafał Rajba

Iłownica 25
43-394 Rudzica
NIP: 9372157317

e-mail: [email protected] , telefon: 32 70 80 400

 
Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania

Na naszej stronie nie ma możliwości założenia konta użytkownika i nie korzystamy systemów komentarzy. Umożliwiamy za to Użytkownikom kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy mogą wysyłać do nas e-mail bezpośrednio ze swojego konta pocztowego, ale mogą również korzystać z udostępnionego przez nas formularza kontaktowego. Korzystając z tej możliwości Użytkownik podaje nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres instalacji, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które zawiera w treści wiadomości.

Dane Użytkowników przetwarzamy w celu kontaktu z nimi oraz w celach archiwalnych (archiwizacji korespondencji). Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgoda Użytkownika, którą wyraża wysyłając do nas wiadomość i oczekując odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub podejmowanie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 
Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, takim jak firmy świadczące usługi w zakresie IT i hostingu. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, które gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

 
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane tak długo, jak długo istnieją do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane lub też okresu, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nas obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Część danych może być przetwarzana dłużej, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.

 
Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres praw Użytkownika i przypadki, w których może z nich skorzystać, określają przepisy prawa, w szczególności art. 15 i następne RODO. W każdym wypadku rozpatrzymy zasadność wniosku lub sprzeciwu Użytkownika i ustosunkujemy się do niego zgodnie z przepisami.

Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje mu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i do kontaktu z nami.

Logi systemowe

Ponadto zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych. W logach zapisywane jest każde zapytanie kierowane do serwera. Obejmują one takie informacje jak adres IP, datę i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, z których korzystasz. Logi pomagają nam w administrowaniu stroną i nie są przekazywane osobom trzecim. Logi nie służą do identyfikacji, ponieważ nie są przypisywane do konkretnych Użytkowników strony.

Kontakt
Punkt sprzedażyul. Cieszyńska 3, 43-520 Mnich
Infolinia32 70 80 400

Formularz kontaktowy

Wysłanie tego formularza nie oznacza zawarcia umowy
Wypełnij wszystkie pola i zaznacz zgody